Informace pro stavebníky

A. Povinnosti stavebníků – předání údajů do DTM po dokončení stavby

B. Ověření geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy autorizovaným zeměměřickým inženýrem

C. Přístup k datům DTM kraje pro projektovou přípravu záměru

D. Zjištění okruhu vlastníků dopravní a technické infrastruktury ve vybraném území pro zajištění vyjádření dle § 180 SZ

 

A. Povinnosti stavebníků – předání údajů do DTM po dokončení stavby

Základní východiska z legislativy:

Povinnost předávat údaje do DTM po dokončení stavby je uložena v § 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (dále i jen „zákon o zeměměřictví“): „Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle odstavce 4 písm. b), předá stavebník prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) správci digitální technické mapy kraje údaje o tomto objektu nebo zařízení. Přitom zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.“

Aktualizace DTM kraje je zaručena povinnostmi uloženými v § 4b odst. 8 zákona o zeměměřictví: „Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), editor bezodkladně změnu zapíše prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) do digitální technické mapy kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně poté, co mu budou předány podklady pro její zápis.“

Obsah DTM kraje je dán zejména v § 4b odst. 4 a 5 zákona o zeměměřictví:

„(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o:

a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území,

b) umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území.“

„(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech objektů a zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické mapy kraje včetně způsobu a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech podle věty první a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.“

Podrobný obsah DTM kraje je definován ve vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále i jen „vyhláška DTM“), v platném znění, konkrétně v příloze č. 1.

Aktualizace obsahu DTM kraje:

 1. Údaje o změnách objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury (dále i jen „DTI“), tedy část obsahu DTM definovaná ve výše uvedeném § 4b odst. 4 písm. a) zákona o zeměměřictví, zapisuje do Informačního systému DTM Jihočeského kraje tzv. editor DTI přímo s využitím softwarových nástrojů napojených na jednotné rozhraní DMVS. Editorem DTI je sám vlastník DTI, přičemž tuto povinnost za něj případně po dohodě může splnit provozovatel nebo správce, případně může uzavřít dohodu o plnění role editora dle § 4b odst. 7 zákona o zeměměřictví s jinou osobou. Údaje o změnách DTI se vyhotovují jako tzv. změnové JVF (geodetický podklad pro vedení DTM pro změny v oblasti DTI), jehož bezodkladné zapracování editor DTI zajistí prostřednictvím svého SW řešení.
  Pozn.: Údaje o DTI není možné vložit prostřednictvím Portálu DMVS, vždy je nutné disponovat SW nástrojem umožňujícím komunikaci se službami DMVS.
 2. Údaje o změnách tzv. základní prostorové situace (dále i jen „ZPS“), tedy část obsahu DTM definovaná ve výše uvedeném § 4b odst. 4 písm. b) zákona o zeměměřictví, zapisuje do DTM Jihočeského kraje sám správce DTM, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje (editor ZPS). Editor ZPS zapisuje změny ZPS na základě stavebníkem předaného geodetického podkladu pro vedení DTM kraje, tzv. geodetické aktualizační dokumentace (dále i jen „GAD“), která je předávána dle § 4b odst. 8 zákona o zeměměřictví.
  Předávání údajů o změnách obsahu DTM probíhá dle § 5 vyhlášky DTM prostřednictvím již výše zmiňovaného geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy. Obsah geodetického podkladu pro vedení DTM je stanoven v příloze č. 4 vyhlášky DTM.

Jak splní stavebník povinnost vůči DTM kraje?

 1. Stavebník předá do DTM JČK prostřednictvím jednotného rozhraní Portálu DMVS geodetický podklad pro vedení DTM, tzv. GAD vyhotovenou autorizovaným zeměměřickým inženýrem (geodetem), a to v rozsahu změn v ZPS, které svou stavební činností způsobil.
  Pro stavebníka je ideální ponechat na geodetovi nejen vyhotovení GAD, ale i předání GAD prostřednictvím Portálu DMVS. Je-li předaná GAD způsobilá k zápisu (zapracovatelná), potom geodet v rámci zpětné vazby informačního systému obdrží protokol o způsobilé GAD, který může předat stavebníkovi jako důkaz splnění povinnosti dle § 4b odst. 9 zeměměřického zákona. V protokolu uvedený „identifikátor podání“ GAD je tzv. „identifikátorem záznamu“, který je předkládán stavebníkem v žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí nebo v oznámení o užívání stavby dle stavebního zákona. V případě chyb v GAD (např. nevyřešení návazností nového zaměření na dosavadní stav, topologické chyby aj.) bude tento nezpůsobilý podklad vrácen stavebníkovi (geodetovi) k dopracování.
 2. Stavebník do DTM JČK přímo zapíše prostřednictvím služeb DMVS změny v objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury (DTI), které jsou výsledkem jeho stavební činnosti, a to pouze v rozsahu stavebníkem vlastněné infrastruktury, resp. v rozsahu, v jakém plní roli editora této DTI. Změny se zapisují formou tzv. změnového JVF.

 

B. Ověření geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy autorizovaným zeměměřickým inženýrem

Požadavky na ověření geodetického podkladu pro vedení DTM dle § 5 vyhlášky DTM, v případě aktualizace obsahu ZPS tzv. geodetické aktualizační dokumentace (dále i jen „GAD DTM“), resp. v jaké podobě vložit GAD DTM do DMVS.

GAD DTM se skládá z několika částí (viz § 5 odst. 2 a příloha č. 4 vyhlášky DTM, v platném znění):

 • popisové pole (PDF/A),
 • měřický náčrt (PDF/A),
 • technická zpráva (PDF/A),
 • seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 • výměnný formát (JVF.XML).

Technická zpráva, měřický náčrt a popisové pole mohou být sloučeny do jediného dokumentu formátu PDF/A. S ohledem na nastavení SW nástrojů v již pořízených informačních systémech DTM krajů a DMVS je nutné v tuto chvíli dodržet předávání GAD DTM v podobě zipového balíčku, v němž jsou vložené výše uvedené části GAD DTM, zejména samostatně změnový soubor ve výměnném formátu JVF.XML.

GAD DTM jako výsledek zeměměřické činnosti (viz § 12 odst. 1 zákona o zeměměřictví) musí být vždy ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem (dále jako „AZI“). Ověření GAD DTM probíhá v elektronické podobě (viz § 16 odst. 3 zákona o zeměměřictví, a dále § 18 odst. 3 vyhlášky č. 31/1995 Sb.), tedy AZI podepíše GAD DTM kvalifikovaným elektronickým podpisem, včetně časového razítka, navíc musí být ověřen textem „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům“. Kvalifikovaný certifikát využívaný pro podpis AZI musí obsahovat ze zákona povinné údaje – jméno, příjmení, číslo z rejstříku AZI, rozsah autorizace, dále musí obsahovat časové razítko s platností nejméně 5 let od ověření výsledku zeměměřické činnosti.

GAD DTM, která nebude ověřena v souladu s právními předpisy (viz text výše) nemůže být přijata k zapracování do DTM kraje a bude odmítnuta.

 

C. Přístup k datům DTM kraje pro projektovou přípravu záměru

Základní východiska pro přístup k datům DTM kraje

Obsah digitální technické mapy kraje (dále i jen „DTM“) má veřejnou a neveřejnou část viz § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (dále i jen „zákon o zeměměřictví“):
Které údaje vedené v DTM jsou veřejné a které neveřejné, je stanoveno vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění (dále i jen „vyhláška DTM“), konkrétně v příloze č. 1.

Ukázka odlišení údajů, které jsou součástí neveřejné DTM, ve vyhlášce DTM:

neverejny_udaj

Přístup k údajům neveřejné části DTM je omezen v § 4b odst. 10 zákona o zeměměřictví, a to v tomto znění:

„Údaje digitální technické mapy kraje se poskytují ve formách a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje z veřejné části se poskytují každému. Údaje z neveřejné části se poskytují
a) orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti,
b) vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a
c) osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis.“

Obec, kraj či jiný orgán veřejné správy má přístup k neveřejné části DTM, přičemž jedinou podmínkou je účel plnění úkolů při výkonu jejich působnosti.

Vlastníci, správci a provozovatelé sítí dopravní a technické infrastruktury (dále i jen „DTI“) mají přístup k neveřejné části DTM, ovšem s omezením na rozsah potřebný pro jejich činnost (provozování sítí, jejich rozvoj a obnovu).

Ostatní žadatelé o výdej dat mají nárok na přístup k neveřejné části DTM jen v tom případě, kdy jim zmocnění dává jiný právní předpis. V případě projektování dokumentace staveb je tímto zmocnění v § 156 odst. 3 SZ: „Projektantovi se poskytují údaje z neveřejné části digitální technické mapy kraje v rozsahu nezbytném pro projektovou činnost.“; v případě územně plánovací činnosti je zmocnění v § 60 odst. 4 SZ: „Při územně plánovací činnosti se jako další podklad používají digitální technická mapa kraje, digitální technická mapa obce, je-li k dispozici, a digitální mapa veřejné správy podle jiného právního předpisu.“

Výdej dat z DTM Jihočeského kraje

O výdej dat z DTM Jihočeského kraje si lze požádat prostřednictvím žádosti podané v Portálu DMVS. Data z DTM kraje jsou vydávána buď v podobě tzv. předpřipravených datových sad nebo formou výdeje dat v definovaném území.

dmvs_vydej_dat

Výdej dat v definovaném území:

K podání žádosti o výdej dat v definovaném území musí být žadatel nejprve registrován v tzv. Registru žadatelů v Portálu DMVS. Po provedení přihlášení do Portálu DMVS prostřednictvím ověření Identity občana (např. prostředky NIA, bankovní identita, mobilní klíč aj.) si může žadatel podat žádost o data.

V následujících krocích si žadatel vybere, zda má zájem o data veřejná či neveřejná, zda požaduje data z oblasti ZPS, DI nebo TI a požadovaný formát dat (např. JVF, DGN, SHP), dále si vybere území svého zájmu. V případě, kdy si žadatel žádá o výdej neveřejných dat, bude v žádosti vyzván k doplnění údajů prokazujících oprávněnost přístupu k neveřejným datům dle výše uvedeného § 4b odst. 10 zákona o zeměměřictví.

Podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, má právo na přístup k neveřejným datům žadatel působící ve 2 oblastech činnosti:

 • územně plánovací činnost … oprávnění dle § 60 odst. 4,
 • projektová činnost … oprávnění dle § 156 odst. 3.

Výdej předpřipravených datových sad:

Datové sady jsou předpřipraveny ve dvou variantách:

 • Stavové … obsahují kompletní stav dat k poslednímu dni měsíce a jsou k dispozici v členění na kraj nebo obec za poslední 3 měsíce.
 • Změnové … obsahují změny, ke kterým došlo za jeden den a jsou k dispozici v členění za kraj za poslední 2 měsíce.
  Pozn. Kompletní aktuální data lze tedy získat stažením posledních stavových dat a všech následujících změnových dat.

Detailní informace o jednotlivých možnostech přístupu k datům DTM jsou dostupné na webu ČÚZK.

 

D. Zjištění okruhu vlastníků dopravní a technické infrastruktury ve vybraném území pro zajištění vyjádření dle § 180 SZ

Základní východiska pro vyjádření k možnostem a způsobu napojení záměru a k ochraně sítí dopravní a technické infrastruktury (dále i jen „DTI“)

Vedení evidence technické infrastruktury viz § 168 SZ:

Vlastník má povinnost vést evidenci jím vlastněné infrastruktury a dále má povinnost sdělit bezplatně na žádost informace o podmínkách napojení a o ochranných a bezpečnostních pásmech a o základních podmínkách provádění činnosti v těchto pásmech.

Povinnost vložení údajů o objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury viz § 4b zákona o zeměměřictví:

Obsahem DTM jsou i údaje o dopravní a technické infrastruktuře, a to dle § 4b odst. 4 písm. a) zákona o zeměměřictví jsou údaje o „druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území“. Údaje do DTM zapisuje dle § 4b odst. 7) zákona o zeměměřictví jejich editor, kterým je zákona jejich vlastník, přičemž tuto povinnost může splnit jejich správce či provozovatel, a to na základě písemné dohody, kterou vlastník svěří editorství jiné osobě.

Podání žádosti o vyjádření viz §§ 180-181 SZ:

Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury je upravena v § 180 SZ a lze ji podat prostřednictvím Portálu stavebníka. Za vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury činí úkony její správce nebo provozovatel v rozsahu, v jakém plní editační povinnost správce technické infrastruktury podle seznamu editorů DTM krajů vedeného na základě zákona o zeměměřictví. Seznam vlastníků, správců a provozovatelů (a editorů) dopravní a technické infrastruktury je veden jako součást DMVS dle § 4d odst. 3 písm. c) a d) zákona o zeměměřictví. Tento seznam obsahuje i vymezení území jejich působnosti, z něhož je odvozován níže popsaný způsob zjištění okruhu vyjadřovatelů.
Pozn. Součástí vyjádření již dle nového stavebního zákona není sdělení o existenci sítí, existence sítí je zjišťována z Portálu DMVS (zjištění území správců dopravní a technické infrastruktury v definovaném území) a z DTM kraje, kde jsou obsaženy zákresy polohového umístění sítí.

Vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury jako součást žádosti o povolení záměru viz § 184 SZ:

Konkrétně v § 184 odst. 2 písm. f) SZ je jako součást žádosti o povolení záměru vyžadováno doložení „vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,“
 

Ukázka zjištění okruhu vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které by měl stavebník požádat vyjádření podle § 180 SZ k žádosti o povolení záměru podle § 184 odst. f) SZ

 1. Nejprve je nutné se v Portálu DMVS (https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal) přihlásit prostřednictvím ověření Identity občana (např. prostředky NIA, bankovní identita, mobilní klíč aj.). 

DMVS_prihlaseni

 1. Otevřít dlaždici pod názvem "Zjištění území správců dopravní a technické infrastruktury v definovaném území".
  dmvs_zjisteni_uzemi_spravcu_TI
 2. Specifikovat konkrétní požadavek dle připravovaného záměru - název záměru a výběr území, za které je potřeba okruh vyjadřovatelů zjistit. Výběr území lze v tuto chvíli provést pouze zákresem polygonu v mapě, v následujících měsících by měla být doplněna funkčnost výběru území dle výčtu dotčených pozemků.
  dmvs_definice_uzemi
 3. Výsledkem je výpis vlastníků (resp. vyjadřovatelů) dopravní a technické infrastruktury v zadaném území, včetně kontaktních údajů:
  dmvs_vypis_spravcu
 4. Výsledný seznam si lze stáhnout jako PDF soubor:
  dmvs_vypis_spravcu_pdf
 5. Konkrétní polohu sítí dopravní a technické infrastruktury si lze ověřit i prostřednictvím prohlížecích služeb DMVS:
  dmvs_mapovy_portal
 6. Konkrétní polohu sítí dopravní a technické infrastruktury lze ověřit i prostřednictvím prohlížecích služeb DTM JČK, které jsou zcela volně dostupné v mapě pro veřejnost.

Pozn. Součástí veřejně přístupných prohlížecích služeb nejsou neveřejná data, k nimž je přístup omezen dle § 4b odst. 10 zákona o zeměměřictví.

dtm_mapovy_klient