Informace pro stavební úřady

A. Ověření identifikátoru uvedeného v žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí či v oznámení o užívání stavby

B. Zjištění okruhu vlastníků dopravní a technické infrastruktury ve vybraném území

C. Postup stavebního úřadu, není-li údaj o dopravní a technické infrastruktuře v DTM/DMVS

 

A. Ověření identifikátoru uvedeného v žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí či v oznámení o užívání stavby

Jedním ze základních uživatelů digitálních technických map krajů (dále i jen „DTM“) jsou stavební úřady, a to na základě vazby na vymahatelnost povinností uložených stavebníkům zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (dále jen „zeměměřický zákon“), konkrétně v § 4b odst. 9 zeměměřického zákona: „Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle odstavce 4 písm. b), předá stavebník 14) prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) správci digitální technické mapy kraje údaje o tomto objektu nebo zařízení. Přitom zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.“

Stavební úřad se při výkonu své činnosti podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“), setkává s DTM v momentě, kdy stavebník podává oznámení o užívání stavby podle § 230 SZ a dále v případě, kdy podává žádost o kolaudační rozhodnutí dle § 232 SZ. V obou těchto případech dokládá stavebník tzv. identifikátor záznamu, jímž prokazuje splnění povinnosti vůči DTM kraje. Aktuálně platné znění § 232 odst. 2 SZ: „geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje“. Identifikátor záznamu je ve své podstatě ID podání.

Znění § 232 odst. 2 SZ dle navržené novelizace: „identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje“.
Pozn. Aktuálně je návrh novelizace ustanovení § 232 odst. 2 SZ ve fázi mezirezortního připomínkového řízení. Novelizace tohoto ustavení si vyžádala skutečnost, že s účinností nového stavebního zákona již dokumentace skutečného provedení stavby neexistuje a doplněním slůvka „způsobilé“ bude stavebnímu úřadu dána kompetence k ověřování vloženého identifikátoru záznamu.

Cílem znění tohoto odstavce je skutečnost, že stavebník uvede v oznámení o užívání stavby nebo v žádosti o kolaudaci identifikátor záznamu (příklad identifikátoru: PGAD-6916D916-BC7B-4082-B3E0-A6FFE2020C21) a stavební úřad dostupnými prostředky ověří, že tento identifikátor je skutečný a opravdu potvrzuje tzv. způsobilost (zapracovatelnost) stavebníkem předaného podkladu pro DTM kraje. Tímto postupem by měla být zajištěna aktualizace datového obsahu DTM krajů. Ověření předloženého identifikátoru záznamu probíhá jak u geodetického podkladu pro aktualizaci základní prostorové situace, tak i pro geodetické podklady určené k aktualizaci obsahu údajů o dopravní a technické infrastruktuře.

Ověření identifikátoru záznamu může stavební úřad provést prostřednictvím Portálu Digitální mapy veřejné správy (dále i jen „DMVS“), a to buď vizuálně pohledem do mapové služby (k tomu lze využít i mapové služby krajských DTM) nebo využitím přímé kontroly vloženého identifikátoru v Portálu DMVS. V případě geodetického podkladu pro DTM, kdy je aktualizován obsah objektů dopravní a technické infrastruktury, není možné využít přímou kontrolu identifikátoru záznamu, nutno využít vizuální kontroly v mapové službě.

 1. Nejprve je nutné se v Portálu DMVS (https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal) přihlásit prostřednictvím JIP/KAAS. 

Pozn. Pro přístup do Portálu DMVS je nutné mít nastavené přístupové role v JIP/KAAS, návody pro lokální administrátory jsou dostupné na webu ČÚZK:https://www.cuzk.cz/DMVS/Portal-DMVS.aspx.

DMVS_prihlaseni

 1. Otevřít dlaždici pod názvem "Zjištění stavu zpracování geodetické aktualizační dokumentace DTM"dmvs_zjisteni_stavu
 2. Vložit do položky "ID podání*" stavebníkem předložený identifikátor záznamu v žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a odeslat.
  dmvs_stav_GAD
 3. Bude-li vložený identifikátor záznamu platný, potom se dotazovateli (stavebnímu úřadu) vrátí informace o stavu tohoto podání, doprovázená tzv. Reportem, který je možné si stáhnout a prohlédnout. Report je protokolem o stavu zpracování předaného geodetického podkladu pro DTM kraje vygenerovaným informačním systémem DTM kraje. Geodetický podklad pro DTM kraje obsahující údaje pro aktualizaci základní prostorové situace bývá označován jako tzv. geodetická aktualizační dokumentace (dále jen „GAD“).
  Pro stavební úřad je z informace o stavu podání důležitá jen informace nazvaná „Výsledek“ (viz údaj v zeleném rámečku) v obrázku výše.
 4. Bude-li ve výsledku uveden text "GAD zapracovatelná", potom je předaný podklad pro DTM kraje, resp. identifikátor záznamu, možné považovat za způsobilý. V tomto případě stavebník svou povinnost vůči DTM kraje splnil.
  Bude-li ve výsledku uveden text „GAD nezapracovatelná“, potom stavebníkem předaný podklad pro DTM kraje není způsobilý a stavebník tak svou povinnost vůči DTM kraje nesplnil. V těchto případech na úrovni DTM kraje probíhá komunikace kraje se zhotovitelem GAD, a to do té doby, než bude GAD způsobilá k zapracování, případně si kraj (jako správce DTM kraje) může stáhnout zapracování nezpůsobilé GAD do své působnosti. Dokud kraj nepotvrdí geodetický podklad jako „GAD zapracovatelná“, nelze identifikátor záznamu považovat za způsobilý.
 5. Způsobilost identifikátoru záznamu si lze ověřit i v přiloženém tzv. Reportu, který si lze stáhnout a otevřít (jedná se o PDF soubor generovaný informačním systémem DTM kraje). Je-li předložený identifikátor záznamu způsobilý, potom je v reportu na řádce „Stav aktualizace:“ uvedeno „Přijato ke zpracování“.
  dmvs_stav_GAD_report

B. Zjištění okruhu vlastníků dopravní a technické infrastruktury ve vybraném území

Základní východiska pro vyjádření k možnostem a způsobu napojení záměru a k ochraně sítí dopravní a technické infrastruktury (dále i jen „DTI“):

Vedení evidence technické infrastruktury viz § 168 SZ:
Vlastník má povinnost vést evidenci jím vlastněné infrastruktury a dále má povinnost sdělit bezplatně na žádost informace o podmínkách napojení a o ochranných a bezpečnostních pásmech a o základních podmínkách provádění činnosti v těchto pásmech.

Povinnost vložení údajů o objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury viz § 4b zákona o zeměměřictví:
Obsahem DTM jsou i údaje o dopravní a technické infrastruktuře, a to dle § 4b odst. 4 písm. a) zákona o zeměměřictví jsou údaje o „druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území“. Údaje do DTM zapisuje dle § 4b odst. 7) zákona o zeměměřictví jejich editor, kterým je zákona jejich vlastník, přičemž tuto povinnost může splnit jejich správce či provozovatel, a to na základě písemné dohody, kterou vlastník svěří editorství jiné osobě. 

Podání žádosti o vyjádření viz §§ 180-181 SZ:
Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury je upravena v § 180 SZ a lze ji podat prostřednictvím Portálu stavebníka. Za vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury činí úkony její správce nebo provozovatel v rozsahu, v jakém plní editační povinnost správce technické infrastruktury podle seznamu editorů DTM krajů vedeného na základě zákona o zeměměřictví. Seznam vlastníků, správců a provozovatelů (a editorů) dopravní a technické infrastruktury je veden jako součást DMVS dle § 4d odst. 3 písm. c) a d) zákona o zeměměřictví. Tento seznam obsahuje i vymezení území jejich působnosti, z něhož je odvozován níže popsaný způsob zjištění okruhu vyjadřovatelů. 

Pozn. Součástí vyjádření již dle nového stavebního zákona není sdělení o existenci sítí, existence sítí je zjišťována z Portálu DMVS (zjištění území správců dopravní a technické infrastruktury v definovaném území) a z DTM kraje, kde jsou obsaženy zákresy polohového umístění sítí. 

Vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury jako součást žádosti o povolení záměru viz § 184 SZ: 
Konkrétně v § 184 odst. 2 písm. f) SZ je jako součást žádosti o povolení záměru vyžadováno doložení „vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,“.  

Ukázka zjištění okruhu vlastníků dopravní a technické infrastruktury, kteří by měli doložit vyjádření podle § 180 SZ k žádosti o povolení záměru podle § 184 odst. f) SZ:

 1. Nejprve je nutné se v Portálu DMVS (https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal) přihlásit prostřednictvím JIP/KAAS. 

Pozn. Pro přístup do Portálu DMVS je nutné mít nastavené přístupové role v JIP/KAAS, návody pro lokální administrátory jsou dostupné na webu ČÚZK:https://www.cuzk.cz/DMVS/Portal-DMVS.aspx.

DMVS_prihlaseni

 1. Otevřít dlaždici pod názvem "Zjištění území správců dopravní a technické infrastruktury v definovaném území".
  dmvs_zjisteni_uzemi_spravcu_TI
 2. Specifikovat konkrétní požadavek dle posuzovaného záměru - název záměru a výběr území, za které je potřeba okruh vyjadřovatelů zjistit. Výběr území lze v tuto chvíli provést pouze zákresem polygonu v mapě, v následujících měsících by měla být doplněna funkčnost výběru území dle výčtu dotčených pozemků.
  dmvs_definice_uzemi
 3. Výsledkem je výpis vlastníků (resp. vyjadřovatelů) dopravní a technické infrastruktury v zadaném území, včetně kontaktních údajů:
  dmvs_vypis_spravcu
 4. Výsledný seznam si lze stáhnout jako PDF soubor:
  dmvs_vypis_spravcu_pdf
 5. Konkrétní polohu sítí dopravní a technické infrastruktury si lze ověřit i prostřednictvím prohlížecích služeb DMVS:
  dmvs_mapovy_portal
 6. Konkrétní polohu sítí dopravní a technické infrastruktury lze ověřit i prostřednictvím prohlížecích služeb DTM JČK, které jsou zcela volně dostupné v mapě pro veřejnost.

Pozn. Součástí veřejně přístupných prohlížecích služeb nejsou neveřejná data.

dtm_mapovy_klient

C. Postup stavebního úřadu, není-li údaj o dopravní a technické infrastruktuře v DTM/DMVS

Postup stavebních úřadů po spuštění DTM krajů, tedy po 1. 7. 2024, v případech, kdy vlastník (případně provozovatel nebo správce) nesplní povinnost vůči DTM kraje a nevloží údaje o jím vlastněné infrastruktuře do DTM kraje, vyplývá ze sdělení Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně od ředitelky Ing. Žanet Hadžič ze dne 1. 7. 2024. 

Stavební úřad nemá povinnost ověřovat či dohledávat vyjádření vlastníků, kteří nebudou v DTM a hlavně ani v DMVS uvedeni. Nový stavební zákon v § 184 odst. 2 písm. f) stanoví, že součástí žádosti vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě. Stavebník tudíž stavebnímu úřadu předkládá pouze vyjádření vlastníků uvedených v DTM, pokud tam žádní uvedení nebudou, pak stavebník žádné vyjádření předložit nemusí. Nelze v tomto ohledu nutit stavebníka, aby žádost doplňoval o náležitosti, které zákon nevyžaduje, jelikož pak by stavební úřad překročil svoje kompetence. Analogicky lze tedy dovodit, že stavební úřad přezkoumává žádost pouze optikou zákonných požadavků, nelze po stavebním úřadu požadovat, aby činil úkony nad rámec zákona. Pokud tedy zákon nestanoví požadavek předložení vyjádření vlastníků neuvedených v DTM, pak nelze dovodit, že by tuto činnost měl za stavebníka činit stavební úřad. Nadto § 193 nového stavebního zákona stanoví, jakým způsobem stavební úřad žádost posuzuje, přičemž nikde není uvedeno oprávnění stavebního úřadu hodnotit, zda údaje zapsané v DTM odpovídají skutečnosti. Pokud stavební úřad nad rámec své činnosti zjistí, že údaje v DTM neodpovídají skutečnosti, je nutné tuto skutečnost řešit v rámci DTM, tedy obrátit se s podnětem na kraj jako správce DTM, že vlastníci veřejné technické a dopravní infrastruktury neplní své zákonné požadavky.

Dále lze pravděpodobně dovodit, že pokud následně skutečně dojde k „překopnutí“ sítí a ukáže se, že vlastník nedostál své povinnosti údaje o síti vložit do DTM, pak bude za způsobenou škodu odpovídat.