Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu rozvoje digitálních technických map z Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je dokončení digitalizace objektů digitálních technických map, které umožňují přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. V rámci výzvy bude digitalizováno nejméně 161 000 hektarů objektů základní prostorové situace a 55 000 km sítí dopravní a technické infrastruktury (za celou ČR).

logo_NPO

Znění výzvy z NPO je dostupné ZDE

Projekt "Rozvoj Digitální technické mapy Jihočeského kraje", reg. č. CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_070/0008676 aktuálně čeká na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jihočeský kraj podal žádost o dotaci z Národního plánu obnovy, V. výzva, aktivity Rozvoj digitálních technických map krajů. Záměr účasti v projektu byl schválen Zastupitelstvem kraje dne 9. 11. 2023, žádost byla podána dne 22. 12. 2023. Datum předpokládaného ukončení projektu je 31. 12. 2025.

Cílové hodnoty indikátorů v projektu Jihočeského kraje jsou tvořeny 2 položkami: 

  • digitalizované hektary objektů základní prostorové situace (ZPS) ve výši 15 000 ha,
  • digitalizované kilometry sítí technické infrastruktury v délce 2 000 km.

Očekávaný stav po realizaci projektu:

Typ objektů Výchozí stav (výstupy projektu OP PIK) Výstupy očekávané po realizaci projektu NPO
Objektů ZPS (ha) 44 645 59 645
Objektů sítí TI (km) 495 2 495
Objektů sítí DI (km) 5 456 5 456

 

Realizace projektu již byla zahájena spuštěním první veřejné zakázky na pořízení dat základní prostorové situace ve výši 15 000 ha. Smlouva s dodavatelem této části byla podepsána dne 7. 6. 2024. Druhá veřejná zakázka na pořízení dat sítí technické infrastruktury v délce 2 000 km je ve fázi výběru dodavatele, podávání nabídek probíhá do 8. 7. 2024. Data technické infrastruktury budou pořizována pouze pro obce Jihočeského kraje, dle závěrů Studie proveditelnosti by mohla být pořízena data sítí technické infrastruktury až pro 224 obcí. 

Jihočeský kraj od poloviny dubna do konce května 2023 provedl oslovení vybraných obcí s nabídkou účasti v projektu prostřednictvím datových schránek a telefonátů, kdy byly upřednostněny obce s nejnižším počtem obyvatel. Na základě získaných údajů byl vytvořen seznam obcí, který je dostupný ZDE. Téměř se všemi obcemi zapojenými do projektu již byla uzavřena smlouva o spolupráci. Na možnost zapojit se do projektu čekají ještě obce zařazené mezi tzv. náhradníky (tyto obce budou osloveny v případě úspor v projektu). 

V případě dalších dotazů nás kontaktujte: dtm-admins@kraj-jihocesky.cz