Digitální technická mapa Jihočeského kraje

Projekt "Digitální technická mapa Jihočeského kraje", reg. č. reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).

logo_oppik

Znění Výzvy III je dostupné ZDE.

Digitální technickou mapou kraje (DTM) se rozumí geografický databázový soubor, který obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře. 

Aktivity projektu:

  • pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM),
  • pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).

Realizace projektu začala nabytím účinnosti smlouvy o dílo „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ dne 7. 1. 2022, projekt byl ukončen k 30. 11. 2023. Cílem projektu bylo formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM JČK.

Konsolidací dat základní prostorové situace (ZPS) se rozumí harmonizace dostupných dat (velkého měřítka, geodeticky pořízených) na území kraje do jednotné datové struktury a jejich převedení do podoby datového modelu JVF DTM. Cílem konsolidace je vytvoření sjednocených dat datové sady ZPS z dostupných dat správců sítí, obcí a měst v rámci kraje. 

Pro pořízení dat ZPS silnic II. a III. třídy proběhlo zcela nové mapování metodou mobilního mapování, případně klasického geodetického zaměření. 

Pořízení dat dopravní infrastruktury (DI) silnic II. a III. třídy bylo provedeno včetně vyhodnocení obvodu komunikace a osy komunikace. 

Nové mapování i konsolidace technické infrastruktury (TI) bylo prováděno v zájmových areálech Jihočeského kraje a ve vybraných obcích Jihočeského kraje. 

Výstupy projektu:

Typy objektů Výstupy, kterých bylo dosaženo realizací projektu z toho dle druhu metody
Objektů ZPS (ha) 44 645

konsolidace: 37 729

mapování: 6 916

Objektů sítí TI (km) 495

mapování: 495

Objektů sítí DI (km) 5 456 mapování: 5 456
Abstraktních objektů (ha) 16 377 -

prehled ZPSprehled_TI